Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Hướng dẩn tự học guitar solo bằng video

Hướng dẩn tự học guitar solo bằng video

Cùng tham gia học và thảo luận các vấn đề liên quan tới Guitar tại diễn đàn này 
Bài số 1bài 2 bài 3 bài 4 Bài 5 Bài 6 bài 7 bài 8

0 nhận xét: